ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ชนิด ชีวนิสัยของริ้นฝอยทราย สัตว์รังโรค และเชื้อโรคลิชมาเนียในพื้นที่เกิดอุบัติการณ์ โรคลิชมาเนีย ประเทศไทย ---
- นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 5 57 รายละเอียด
2 ชีวเคมีประยุกต์ในผู้ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ : ผลการศึกษาทางด้านคลินิก Biochemical Application in HIV and STD Patients : A Clinical Practice
- รงค์ วัชรัมพร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 38 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562