ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขพื้นที่เขต 8และเขต 9 โครงการย่อยที่ 6 : ศึกษา เฉพาะกรณีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานนอกระบบใน PCU ( Self Health Care Expenditure of Homeworker in PCU ) ---
- นายณรงค์ เนตรสาริกา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
SYSTEM 1 69 รายละเอียด
2 งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2542 EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION IN THAILAND , 1977 – 1999
- เอมอร ราษฎร์จำเริญสุข (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 6 53 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562