ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 ความครบถ้วนของการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2541-2545 - ไม่มีข้อมูล -
- 2 21 รายละเอียด
47 ความครบถ้วนของการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับสถานีอนามัยในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ปี 2546 - ไม่มีข้อมูล -
- 6 32 รายละเอียด
48 ความชุกของโรคเบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,โรคหัวใจขาดเลือด - ไม่มีข้อมูล -
- 19 57 รายละเอียด
49 ความชุกต่อโรคเบาหวานและภาวะเบาหวานแฝงในประชากรกลุ่มญาติผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ ปี พ.ศ. 2547 - ไม่มีข้อมูล -
- 4 33 รายละเอียด
50 ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลกที่มีต่อบรรยากาศการเรียนรู้ภายในองค์กร - ไม่มีข้อมูล -
- 2 25 รายละเอียด
51 ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อบทบาทของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546 - ไม่มีข้อมูล -
- 0 26 รายละเอียด
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและการบริโภคสารก่อมะเร็งกับการเกิดโรคมะเร็งตับ จังหวัดชัยภูมิ - ไม่มีข้อมูล -
- 5 28 รายละเอียด
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับอัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน - ไม่มีข้อมูล -
- 6 33 รายละเอียด
54 ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคบุหรี่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี - ไม่มีข้อมูล -
- 5 37 รายละเอียด
55 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด - ไม่มีข้อมูล -
- 2 37 รายละเอียด
56 คู่มือโรคจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ - ไม่มีข้อมูล -
- 3 29 รายละเอียด
57 ความหลากหลายของยุงพาหะนำไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อสูงของจังหวัดระนอง Diversity of mosquito - borne malaria. In areas with high infection of Ranong province.
- นางสาวสกุลทิพย์ ชูแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
2560
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
CD 10 47 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562