ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
31 ความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในผู้เสียชีวิตในภาคเหนือของประเทศไทย Prevalence of Opisthorchis viverrini Infection in Human AutopsyCases in Northern Thailand
- อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 32 รายละเอียด
32 คุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อภาคเหนือตอนบน ---
- เจริญศรี แซ่ตั้ง (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 0 25 รายละเอียด
33 ความชุกของอาการจากพิษสารกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปี 2551 - 2551 Prevalence of pesticide poisoning in public health zone 13, 2008 – 2009
- นางนันทนา แต้ประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
EN-OCC 4 31 รายละเอียด
34 ความผิดปกติของ Papanicolaou Smear ในสตรีที่ติดเชื้อเอดส์ในสถาบันบำราศนราดูร Abnormal Papanicolaou Smear in Women Infected with Human Immunodeficiency Virus in Bumrasnaradura Institute
- ภูชิชย์ มีประเสริฐสกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 0 30 รายละเอียด
35 ความชุกและความรุนแรงของโรคพยาธิปากขอในประเทศไทย ปี 2539 ---
- นายเชาวลิตร จีระดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 1 36 รายละเอียด
36 คู่มือโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่ม ผู้ป่วยยาเสพติดเฮโรอีนที่ติดเชื้อเอดส์ สำหรับผู้ให้การบำบัดยาเสพติด ---
- นิตยา บูรณประภา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 1 25 รายละเอียด
37 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ ต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร ---
- เยาวรัตน์ อินทอง (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
SALTS 2 28 รายละเอียด
38 ความชุกของการติดเชื้อเลปโตสไปโรซีส โดยไม่มีอาการในประชากรกลุ่มเสี่ยง พ.ศ. 2541 ---
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 0 26 รายละเอียด
39 คู่มือการพัฒนาจิตลักษณะและทักษะแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการเข้าถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ของวัยรุ่นในชุมชนไทย ---
- ณัฐกานต์ ไวยเนตร (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักระบาดวิทยา
NATI 8 30 รายละเอียด
40 ความสัมพันธ์ทางข้อมูลภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการติดเชื้อ เลปโตสไปรา ในหนูและผู้ป่วย ---
- วราลักษณ์ ตังคณะกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 1 25 รายละเอียด
41 ความชุกของแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปราในกลุ่มเกษตรกร อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2541 ---
- พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 0 25 รายละเอียด
42 ความชุกของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ เลปโตสไปรา ในทหารกองประจำการ จทบ ขอนแก่น ปี 2542 ---
- ดวงพร พูลสุขสมบัติ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 0 26 รายละเอียด
43 ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซีสในประชากรกลุ่มเสี่ยง -
- เสาวภา พรสิริพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
- 1 27 รายละเอียด
44 ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการสถานเริงรมย์ ต่อการบริการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ---
- รุ่งฤดี เซ็นนันท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
SALTS 1 26 รายละเอียด
45 ความชุกชุมแมลงวันโครงการชุมชนปลอดแมลงวันจังหวัดสกลนคร ---
- วิชัย สติมัย (หัวหน้าโครงการ)
2538
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 2 22 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562