ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2547 Coverage of Vaccination in Prathom 1 and Prathom 6 Student of Mahasarakarm Province in 2004.
- สาธิต ศรีธรรมานุสาร (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 10 77 รายละเอียด
17 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Accuracy and Completeness of Tuberculosis Surveillance Reports of Patients Mukdahan province, 2003
- วรสิทธิ์ ไหลหลั่ง (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
SALTS 11 65 รายละเอียด
18 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ปี 2540 ความรู้ ทัศนคติ และการนำบุตรไปรับวัคซีนของมารดาหรือ ผู้ปกครองในประชากรเขตเทศบาล 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ---
- พนิดา รัชฎามาศ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 5 30 รายละเอียด
19 ความเครียดของผู้ประกอบอาชีพรับราชการในเขต 11 ---
- นางปรุงจิต หมายดี (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
NATI 3 54 รายละเอียด
20 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา The clients’ satisfaction on services of Venereal Diseases and Aids unit 12.1 Amphoe Hatyai, Songkhla.
- ถนอมศรี จันทร์เจริญ (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
SYSTEM 8 39 รายละเอียด
21 ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานในเด็กอายุครบ 1 ปี ประเทศไทย พ.ศ. 2542 ---
- พอพิศ วรินทร์เสถียร (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 3 22 รายละเอียด
22 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหนอนพยาธิ ในพระภิกษุสามเณร จังหวัดเชียงใหม่ ---
- พูลศรี พงศ์สมานบุตร วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน) (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
CD 4 27 รายละเอียด
23 ความรู้ และความคิดเห็นของแพทย์ต่อการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ---
- ปรีชา เปรมปรี (หัวหน้าโครงการ)
2544
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 7 31 รายละเอียด
24 ความรู้ของประชาชน และ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน ขั้นพื้นฐานในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ---
- สรีสอางค์ บุญพระ (หัวหน้าโครงการ)
2545
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 6 27 รายละเอียด
25 ความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานและการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2543 ---
- วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 1 24 รายละเอียด
26 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคหนองใน ---
- นางนาฏอนงค์ พรนภดล (หัวหน้าโครงการ)
2543
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 6 36 รายละเอียด
27 ความชุกและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์และซิฟิลิส ในกลุ่มหญิงบริการทางเพศ กรุงเทพมหานคร Prevalence and Risk behavior of Aids and Syphilis Commercial Sex Workers. Bangkok Metropolitan.
- นางวิภาดา มหรัตนวิโรจน์ (หัวหน้าโครงการ)
2542
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
SALTS 12 42 รายละเอียด
28 คุณภาพการให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และการใช้ Ort Corner ของเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุข ในเขต 5 ปี 2541 ---
- นางพจนีย์ กาญจนศิลป (หัวหน้าโครงการ)
2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 2 37 รายละเอียด
29 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในประเทศไทย ---
- ปรางค์ทอง ราษฎร์จำเริญสุข (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 2 25 รายละเอียด
30 ความคุ้มทุนของการนำวัคซีนไวรัสโรต้า มาบรรจุในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคในประเทศไทย ---
- นายแพทย์จรุง เมืองชนะ (หัวหน้าโครงการ)
2552
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
CD 3 32 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562