ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106 การประเมินความไวของระบบเฝ้าระวังโรค (รง.506) ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 The Evaluation of Surveillance system sensitivity in Public Health Region 13 .
- นางสาวนันทนา สุขมา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 10 45 รายละเอียด
107 การใช้ PGL-1 rapid flow test ตรวจหาการติดเชื้อโรคเรื้อนในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน The study of PGL-1 rapid flow test to detect infected case of household contact to leprosy patients.
- นงลักษณ์ เทศนา (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
SALTS 1 62 รายละเอียด
108 การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดแมลงพาหะนำโรคไข้เลือดออก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น ปี 2549 ---
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 19 35 รายละเอียด
109 การสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การบังคับใช้ข้อบังคับและมาตรการทางกฎหมาย ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ : กรณีการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก ---
- นิรมล เมืองโสม (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 27 54 รายละเอียด
110 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติในจังหวัดอุบลราชธานี Development of the Potentials of National Park Officials with regard to Involvement in the Prevention and Control of Malaria A Case Study of National Parks in Ubon Ratchathani Province
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
CD 2 61 รายละเอียด
111 การศึกษาความต้านทานต่อสารเคมีทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลาย Study on Resistance to Temephos of Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae)
- วาสนา สอนเพ็ง (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
CD 2 71 รายละเอียด
112 การประเมินความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพผู้ทำงานโรงสีข้าว จังหวัดอุบลราชธานี Health Risk Assessment from Working Conditions on Rice Mill Workers in Ubonratchatani
- ศศินัดดา สุวรรณโณ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
EN-OCC 14 74 รายละเอียด
113 การประเมินการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยคู่สัญญาระดับปฐมภูมิ ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ The Evaluation of Communicable Diseases Control in Contracting Unit of Primary Heath Care in the area of Office of Disease Prevention and Control NO.8
- มานพ แช่มสนิท (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
SYSTEM 5 35 รายละเอียด
114 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์ ---
- ภัคนิษกาณฑ์ ประดิษฐสุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
CD 18 32 รายละเอียด
115 การเฝ้าระวังความไวของยุงลายตัวเต็มวัยและลูกน้ำ ( Aedes aegypti Linn. ) ต่อสารเคมีกำจัดแมลง Surveillance on the susceptibility of adult and larvae Aedes Aegypti Linn.
- กิติยาพรณ์ มานุจำ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
CD 3 76 รายละเอียด
116 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยามาลาเรียพื้นที่แพร่โรค ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี The study of epidemiological factors effect for Malaria Control in Khan – makrood, Ban Rai, Uthaithanee
- นางสาวอรรถพร ณ นคร (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
CD 5 48 รายละเอียด
117 การประเมินผลงานระบาดวิทยา ของหน่วยคู่สัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) และ เครือข่าย ในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2548 Product Evaluation for the epidemiological performance in Contracting unit for Primary care (CUP) and team of Department Prevention and Control 8th, 2005
- กลุ่มระบาด (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
SYSTEM 6 71 รายละเอียด
118 การศึกษาลักษณะทางระบาดวิทยาและแนวโน้มของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใน ผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ Epidemiological characteristics and trend of HIV in Tuberculosis cases in Office of Disease Prevention and Control No. 8 Nakhonsawan
- นางสาวมนตริยา อวิรุทธพาณิชย์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
SALTS 48 52 รายละเอียด
119 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลวังทรายพูน APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN WANGSAIPOON MUNICIPAL
- สีใส ยี่สุ่นแสง (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 23 96 รายละเอียด
120 การศึกษานวตกรรมการดักลูกน้ำและทำลายยุงลายอย่างต่อเนื่อง (KP. TRAP) ---
- นายกิตติ พุฒิกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
CD 4 37 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562