ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
91 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ปากช่อง โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร ปี 2548 Administration development of 5.4th Vector Borne Disease Control Center, Pakchong District By Organization Development Process in 2005.
- ธวัลรัตน์ แดงหาญ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 6 85 รายละเอียด
92 การประเมินความเสี่ยงของการ ที่ประชาชนได้รับสารก่อมะเร็ง(ไนเตรท)จากอาหารในพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับในอำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ Risk Assessment in Consuming Food Contaminated with Carcinogen (Nitrate ) in Risk area of Liver Carcinoma at Chaiyaphum province.
- สมศักดิ์ นิลพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 4 78 รายละเอียด
93 การสูบบุหรี่ของพระภิกษุสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ Smoking Prevalence among Monks Burirum Province.
- ประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 2 74 รายละเอียด
94 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านชนบทที่มีผู้ป่วยและไม่มี ผู้ป่วยไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2547 Comparison of Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever of People Living in Villages which Have and don’t Have Patients of Surin Province in 2004.
- สุนันทา พันขุนคีรี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 67 111 รายละเอียด
95 การประเมินคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในเขต 13 ปี 2547 Evalution quality of Surveillance system for Occupational and Environmental Diseases in reqion 13,2004.
- กัลยาณี จันธิมา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
EN-OCC 3 68 รายละเอียด
96 การพัฒนาระบบการให้บริการงานควบคุมโรคเรื้อนอย่างมีส่วนร่วม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ Participation Development of Leprosy Control at Bangroud District, Buri Ram Province.
- โกเมศ อุนรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 8 73 รายละเอียด
97 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนของบ้านปอแดง ตำบลช่องแมว กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา Community Participation Process on Village Leprosy Problem Planning Ban Paudang Community Tumboon Chongmaue Lamtamanchai District Nakornratchasima Province.
- นิยม ไกรปุย (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 6 82 รายละเอียด
98 การพัฒนางานป้องกันควบคุมวัณโรคโดยการมีส่วนร่วมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Development of TB prevention and control by participation in Amphur Muang , Nakhonratchasima.
- สุชัญญา มานิตย์ศิริกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 10 80 รายละเอียด
99 การประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ขององค์กรพัฒนาเอกชน พ.ศ. 2546 ในเขต 5 Evaluation of AIDS Prevention and Correction project by None Governmental Organization in Region 5, 2003.
- พจนีย์ กาญจนศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
2546
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 3 47 รายละเอียด
100 การประเมินผลการรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส ในพื้นที่เขต 5 ปี 2547 Evaluation On HIV-Infected Patients and Acquired Immunodeficiency Syndrome Patients Treated by Antiretroviral Drug in Region 5 2004.
- ปนัดดา ไชยชมภู (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 11 88 รายละเอียด
101 การศึกษาสภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 กรณีศึกษากลุ่มอาชีพทอไหมพรม Health Condition and Working Environmental Study of Domestic Labor in Public Health Region 13 Case Study in Weaving Group.
- สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
EN-OCC 6 66 รายละเอียด
102 การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548 Prevention and Control of Rabies in Bangruad District Burirum Province in 2005.
- สุรชัย ศิลาวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
CD 7 75 รายละเอียด
103 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ ในสถานศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2547-2548 ---
- ทิติยาณี เทพหัสดิน (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SALTS 6 41 รายละเอียด
104 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ในนักเรียนมัธยมศึกษา ---
- สุทธิลักษณ์ หนูรอด (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
NATI 6 40 รายละเอียด
105 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนที่เหมาะสมต่อโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ จังหวัดนครราชสีมา (Community- base surveillance system development which becoming for Emerging Infectious Disease, Nakhonrachsima province)
- กาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
SYSTEM 13 76 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562