ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61 การประเมินผลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่2 จังหวัดสระบุรี ---
- เดชา สุคนธ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
SYSTEM 9 56 รายละเอียด
62 การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการให้บริการอาชีวอนามัย สำหรับสถานบริการสุขภาพ พื้นที่สาธารณสุขเขต 5 ---
- วราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
EN-OCC 1 52 รายละเอียด
63 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและสนับสนุนการวินิจฉัยไข้ไม่ทราบสาเหตุเขต ๒ ---
- เพ็ญศรี ไผทรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
CD 2 54 รายละเอียด
64 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ในโรงพยาบาลชุมชน ---
- นางกนกวรรณ เหือดขุนทด (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
CD 4 58 รายละเอียด
65 การประเมินระบบการเฝ้าระวังผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าของสถานบริการในพื้นที่เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ ---
- เดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 12 60 รายละเอียด
66 การศึกษาระบาดวิทยาของวัณโรคในจังหวัดสระบุรี ---
- ปรีชา เปรมปรี (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
SALTS 23 61 รายละเอียด
67 การประเมินความพึงพอใจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อ คุณภาพองค์ความรู้ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ปี 2547 ---
- นางดารณี จุนเจริญวงศา (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
SYSTEM 9 45 รายละเอียด
68 การให้บริการรักษาพยาบาลคู่สามีภรรยาติดเชื้อเอดส์ที่วัดเซิงหวาย อ.เมือง จ.อ่างทอง พ.ศ.2539 Caring Service for HIV Infected Couples at Wat Serng-Wai , Angthong Province, 1996
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2539
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 3 67 รายละเอียด
69 การดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย Care for Prisoners with AIDS in a Prison Hospital
- โอภาส พูลพิพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ)
2540
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 5 73 รายละเอียด
70 การประเมินคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขในการให้การบริบาล โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก พ.ศ.2541 --- ไม่มีข้อมูล 2541
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักวัณโรค
SALTS 3 38 รายละเอียด
71 การตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษา ของคลินิกเอกชน โรงพยาบาลเอกชนและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร ---
- ประภาศรี จงสุขสันติกุล (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 4 48 รายละเอียด
72 การศึกษาระบาดวิทยาและคุณภาพข้อมูลโรคปอด อักเสบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2549 ---
- นางณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
SALTS 7 42 รายละเอียด
73 การศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ สำคัญในกลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดจันทบุรีและตราด โครงการย่อยที่ 2 : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนใน การป้องกันควบค ---
- นางรวิสรา จิรโรจนวัฒน (หัวหน้าโครงการ)
2549
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
CD 9 39 รายละเอียด
74 การศึกษาทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยที่มีอาการไข้ โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 ปี 2547 Epidemiological study on febrile patient at community hospital, Public Health Region 1, 2004
- ณรรจยา โกไศยกานนท์ (หัวหน้าโครงการ)
2547
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
CD 1 36 รายละเอียด
75 การประเมินผลการควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ระดับชุมชนในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ---
- เพ็ญศรี ไผทรัตน์ (หัวหน้าโครงการ)
2548
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
CD 3 39 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562