ลำดับ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อนักวิจัย ปีที่เสร็จ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 การทบทวนและวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเรื่องวิธีการทดสอบความไวต่อยามาลาเรียในหลอดทดลอง ---
- นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
CD 4 74 รายละเอียด
17 การศึกษาอุบัติการณ์และผลทางคลินิคของผู้ป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาโอเซลทามิเวียในผู้ป่วยเด็กไทยกลุ่มเสี่ยง Incidence and Clinical Outcome of Patients with Influenza resist to Oseltamivir among Thai risk group children
- แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันบำราศนราดูร
CD 46 128 รายละเอียด
18 การประเมินประโยชน์ชุดทดสอบตรวจวัด Antibody ต่อ PGL-1 ในการช่วยวินิจฉัยและจำแนกประเภทการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน Evaluation of Anti PGL-1 Antibody Test for Diagnosis and Treatment Classification of Leprosy Patients.
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS 1 88 รายละเอียด
19 การประเมินประสิทธิผลเครือข่ายบริการสุขภาพด้านโรคเรื้อนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในสภาวะความชุกโรคเรื้อนต่ำของประเทศไทย (ระยะที่ 1) Effectiveness of Network of Leprosy Health Services under the Universal Coverage Health Insurance for Low Leprosy Endemic Situation in Thailand.(Phase 1)
- แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันราชประชาสมาสัย
SALTS 18 97 รายละเอียด
20 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร A STUDY OF FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS OF THE TAXI MOTORCYCLISTS IN BANGKHEN DISTRICT, BANGKOK METROPOLITAN.
- นายนัพวุฒิ ชื่นบาล (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
NATI 74 157 รายละเอียด
21 การสำรวจความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานและวัคซีนในนักเรียน พ.ศ. 2556 ---
- เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 27 157 รายละเอียด
22 การประเมินประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีควบคุมยุงลายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Efficacy Evaluation of insecticide spraying to control of Aedes aegypti of Local Administration
- นายกองแก้ว ยะอูป (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
CD 37 103 รายละเอียด
23 การพัฒนารูปแบบการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ด้วยวิธีการค้นหาจากผู้ป่วยโรคผิวหนังในอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนสะสมสูง Model Development of new leprosy case finding from skin disease patients in districts high cumulative leprosy case.
- นางสาวชัชชฎา ศรีชูเปี่ยม (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
SALTS 11 94 รายละเอียด
24 การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ประกอบการร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดอุบลราชธานี ---
- นายวันชัย สีหะวงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
2556
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
NATI 49 88 รายละเอียด
25 การศึกษาชีวนิสัยของยุงรำคาญในพื้นที่นกอพยพจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ---
- นางสาวสุดา โลมากิจ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 12 80 รายละเอียด
26 การทดสอบฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำส้มควันไม้ต่อยุงลายบ้าน และยุงรำคาญ Mosquito repellent of wood vinega with Aedes aegypti (L.) and Culex quinquefasciatus
- นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 66 96 รายละเอียด
27 การศึกษาหาประสิทธิผลของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการไล่ยุงโดยมีการส่วนร่วมของท้องถิ่นภาคใต้ ---
- เรวดี คำเลิศ (หัวหน้าโครงการ)
2557
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
CD 80 111 รายละเอียด
28 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่งตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกเบื้องต้น (Rapid test) กับผลการรักษา และผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน Association of rapid tests, treatment outcomes and Effectiveness of Dengue control in the villages.
- แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักจัดการความรู้
CD 50 197 รายละเอียด
29 การศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าของวัคซีนไวรัสโรต้าในจังหวัดนำร่อง (เพชรบูรณ์และสุโขทัย) Effectiveness and Cost-effectiveness of Rotavirus Vaccine in Pilot Provinces (Petchaboon and Sukhothai)
- พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
CD 20 172 รายละเอียด
30 การวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ เชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบปฐมภูมิในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย ---
- นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข (หัวหน้าโครงการ)
2558
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
SALTS 74 153 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาววรรณิภา บรรลังก์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562