ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000097
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิศักย์ของกับดักและแสงไฟล่อริ้นฝอยทราย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of light trap and different colored light for sand fly collecting
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
ในการสอบสวนการเกิดโรคลิชมาเนีย ต้องอาศัยกับดักในการดักจับริ้นฝอยทรายซึ่งในปัจจุบันจะใช้กับดักกับแสงไฟ CDC Light trapsส าหรับดักจับริ้นฝอยทรายเพื่อนำมาจำแนกชนิดต่อไป แต่จากดำเนินการสำรวจริ้นฝอยทรายที่ผ่านๆ มา การใช้กับดักแสงไฟ CDC Light traps ในการดักจับริ้นฝอยทรายนั้น มีข้อจำกัดในหลายๆด้าน เช่น ไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ตามท้องตลาดได้ อีกทั้งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิศักย์ของกับดักในการดักจับริ้นฝอยทราย 2. เพื่อศึกษาประสิทธิศักย์ของแสงที่ใช้ล่อริ้นฝอยทรายที่เหมาะสมกับกับดักในการดักจับริ้นฝอยทราย
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
กับดักแสงไฟ, ริ้นฝอยทราย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกามัล กอและ (หัวหน้าโครงการ) mang.kingdom@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download