ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000096
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก (Tectona grandis L.f.) ต่อลูกน้ายุงลายบ้าน (Aedes aegypti (L.))
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of Chemical composition of Teak (Tectona grandis L.f.) extracts against of Aedes aegypti (L.) Larvae.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสัก 2) เพื่อศึกษาประสิทธิศักย์องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากสักต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
องค์ประกอบทางเคมี, สารสกัดจากสัก, ลูกน้ำยุงลายบ้าน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) kanaphot.t@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download