ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000942
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner-inmates : first admitted, transferred and discharged.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันราชประชาสมาสัย
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
สร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัยหาสำคัญของผู้ต้องขังในเรือนจำระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัวที่สามารถปฏิบัติได้
ปีที่สำเร็จ
2562
คำค้น
ระบบการคัดกรอง , ผู้ต้องขังในเรือนจำ , ระยะแรกรับ , โยกย้าย , ปล่อยตัว
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายแพทย์อาจิณต์ ชลพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download