ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000937
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Enhancement of Community Health Development Council of Population for Disease Survillance Prevention and Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชน เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2. เพื่อศึกษาบทบาทของภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน 3. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงประสงค์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาววิจักษณา หุตานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download