ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000936
ชื่อโครงการ (ไทย)
การรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Risk perceptions and Influenza vaccination in high risk groups
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลต่อการรับรู้ความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ด้านหน้าที่ของวัคซีน ด้านวัตถุประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง ด้านการเงินของกลุ่มเสี่ยง ด้านสังคมของกลุ่มเสี่ยง ด้านจิตใจของกลุ่มเสี่ยง และด้านเวลาของกลุ่มเสี่ยง 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการ
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ความเสี่ยง, วัคซีน, ไข้หวัดใหญ่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download