ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000930
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาชนในประเทศไทย ศึกษากรณี:การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The effectiveness of the Alcohol Act B.E 2551 which  effects to the behavior of Thai people ,study case : the advertising picture , warning , religious holiday , forbidding in the workplace and which driving the vehicle.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของประชาชนภายหลังจากการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดามแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กรณี : การห้ามดื่มในวันสำคัญทางศาสนาการห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดจากการใช้อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กรณี : การห้ามดื่มในวันสำคัญ ทางศาสนา การห้ามดื่มในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน การห้ามดื่มบนทางขณะขับขี่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการดื่มฯ โดยการใช
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
แอลกอฮอล์, เครื่องดื่ม
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download