ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000929
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตำบล จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Factor related of the Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) sub-district level in Chaiyaphum Province ; 2015
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) มาตรฐานระดับตำบลเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่9 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ได้ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ตามมาตรฐานระดับตำบลเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9
ปีที่สำเร็จ
2559
คำค้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางกาญจนา ยังขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download