ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000927
ชื่อโครงการ (ไทย)
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยใช้กระดาษทดสอบพิเศษในการเฝ้าระวังภาคสนาม
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The screening test for pesticides exposure by using reactive paper in the field surveillance.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ด้วยกระดาษทดสอบพิเศษ Reactive paper ในภาคสนาม 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางประภัสสร สุวรรณบงกช (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download