ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000926
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาพาหะนำโรค และอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนีย ในพาหะนำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในภาคใต้ ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Studies on Vectors and Infection Rate of Leishmania in Vectors in Ecotourism Area of Southern Part of Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิดของริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะนำโรคลิชมาเนียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อก่อโรคลิชมาเนียในริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 3. เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อลิชมาเนียที่พบในริ้นฝอยทรายพาหะนำโรคในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภาคใต้ของประเทศไทย 4. เพื่อศึกษาชนิดสัตว์ที่เป็นแหล่งกัดกินเลือดของริ้นฝอยทรายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ริ้นฝอยทราย, โรคลิชมาเนีย, ลำดับนิวคลีโอไทด์, Trypanosomiasis
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download