ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000925
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาคุณภาพและการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในระดับหน่วยงาน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Quality of assessment and application of the assessment 6
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
-
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
การประเมินผล, คุณภาพของรายงานประเมินผล,รายงานการประเมินผล
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวธนภรณ์ พรหมมูล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download