ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000922
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสาคัญ ของผู้ต้องขังในเรือนจาระยะแรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัว
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Development of the integrated screening system for diseases prevalent among prisoner–inmates : first admitted, transferred and discharged.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันราชประชาสมาสัย
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก สร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาสาคัญของผู้ต้องขังในเรือนจาระยะ แรกรับ โยกย้าย และปล่อยตัวที่สามารถปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เป็นเชิงกระบวนการพัฒนา มีดังนี้ 1) เข้าใจปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังและปัญหาการปฏิบัติงานคัดกรองผู้ต้องขังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 2) ร่างระบบคัดกรองโรคตามสภาพปัญหาที่พบที่มีความเป็นไปได้ 3) ทดสอบร่างระบบคัดกรอง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระบบที่นาไปใช้ได้จริง 4) ประเมินผลเบื้องต้นระบบการคัดกรองที่สร้างขึ้น
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
ระบบการคัดกรอง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อาจินต์ ชลพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download