ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000921
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด แอนโดรกราฟิส พานิคูลาต้า (Lamiales:Acantahceae)ต่อยุงลายบ้านอีจิปไตย์พาหะนาโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกาและโรคปวดข้อยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Efficacy of Andrographis paniculata (Lamiales: Acantahceae) extracts against the Aedes aegypti a vector of dengue fever, Zika virus and Chickungunya, in laboratory
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. ทราบฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรสกัดต่อยุงลายบ้าน 2. ทราบระยะเวลาป้องกันยุงกัด (protection time) ของฟ้าทะลายโจรสกัดในห้องปฏิบัติการ โดยมีสารดีท (DEET) เป็น positive control
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด, ยุงลายบ้าน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download