ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000920
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประยุกต์รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจาแป่ ในพื้นที่ชุมชน บ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาวิธีการจัดการปัญหาหมอกควันและพฤติกรรมการจัดการภัยสุขภาพจากหมอกควันของชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2.เพื่อทดลองรูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวงตำบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 3.เพื่อประเมินผลรูปแบบการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการปัญหาหมอกควันหมอกจำแป่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโฮ่งหลวง ตำบลบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
ปัญหาหมอกควัน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.นันทวดี ปินปันคง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download