ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000919
ชื่อโครงการ (ไทย)
การดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ของหน่วยงานสหสาขาในพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่6 ปี 2559-2560
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The preventive measures of the road traffic injury conducted by multidisciplinary sectors in urban area under the health region 6 during 2016-2017.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการทราบถึงการดำเนินมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เขตเมืองในด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน และด้านมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน 2. เพื่อต้องการทราบถึงการดำเนินมาตรการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เขตเมืองที่มีอัตราการบาดเจ็บทางถนนสูงสุด และต่ำสุด
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
หน่วยงานสหสาขา , มาตรการป้องกัน , การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวสมปอง โรจน์รุ่งศศิธร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download