ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000918
ชื่อโครงการ (ไทย)
สมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Managerial competencies of Head team of Non-Communicable diseases clinic in preparation for the Thailand reform
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพในสถานพยาบาลของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของหัวหน้าทีมคลินิก NCD คุณภาพกับกระบวนการบริหารกับผลการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพในสถานพยาบาลของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
สมรรถนะทางการบริหาร , โรคไม่ติดต่อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางพัฒฑิกรณ์ ทองคำ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download