ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000917
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาชนิดพาหะและสัตว์รังโรคสครับไทฟัสในพื้นที่จังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคใต้ตอนล่าง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Studies on vector and reservoir of scrub typhus in special economic zone of southernmost, Thailand.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาชนิด และลักษณะการกระจายของไรอ่อนพาหะ และหนูสัตว์รังโรค สครับไทฟัส ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของภาคใต้ตอนล่าง 2. ศึกษารหัสพันธุกรรมของไรอ่อนพาหะนำโรคสครัปไทฟัส 3. ตรวจสอบการติดเชื้อสครัปไทฟัสในไรอ่อน และหนูสัตว์รังโรคสครัปไทฟัส
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
สัตว์รังโรค,พำหะนำโรค , สครับไทฟัส, เขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางเรวดี คำเลิศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download