ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000916
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ต้นแบบภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Appropriate approach for malaria elimination, in the pilot area, upper Southern Thailand.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
-
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเป็นต้นแบบกำจัดโรคไข้มาลาเรียในภาคใต้ตอนบน
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
การพัฒนาแนวทางเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์บริบทของพื้นที่ ,การระดมสมอง, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ,การสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย, นาคาโมเดล ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา, เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงตำบลนาคา ,การบริการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ,การเสริมสร้างทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วตำบลนาคา, สมรรถนะด้านการสอบสวนการระบาดและการควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย ,สมรรถนะด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย, พื้นที่เสี่ยงที่มีศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งแพร่โรคไข้มาลาเรีย ,เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสุริโย ชูจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download