ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000915
ชื่อโครงการ (ไทย)
ประเมินผลการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน 15 - 19 ปี ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Evaluation alcohol consumption control in youth age 15 - 19 years old, Health Regional Area 7th.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินบริบทสภาวะแวดล้อมของการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15 - 19 ปี ระดับเขต จังหวัด อำเภอ (สคร./สสจ./สสอ.) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 2) เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเพียงพอ ด้านปัจจัยนำเข้า(บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ กลไกการจัดการ) และการมีภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี ระดับจังหวัด/อำเภอ (สสจ./สสอ.) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 3) เพื่อประเมินการดำเนินงานในควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลก
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, เยาวชน 15-19 ปี, การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสารัช บุญไตรย์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download