ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000914
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษากระบวนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลในช่วงเทศกาล พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Road Traffic Injury Prevention Process of Local Administration Office during the Festival in the Upper North
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบกระบวนการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในช่วงเทศกาลในระดับตาบล 2. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในช่วงเทศกาลในระดับตาบล
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสิริหญิง ทิพศรีราช (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download