ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000912
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ในไรอ่อนและตับ/ม้ามหนู ที่ดักได้ในภาคเหนือโดยวิธี Polymerase chain reaction
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of Orientia tsutsugamushi strain in chigger mite and liver/spleen from trapping rat in northern part by used Polymerase chain reaction
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพิสูจน์ทราบสายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi ที่พบในไนอ่อนและตับ/ม้ามของสัตว์รังโรค (หนู) ในพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากโดยวิธี Polymerase chain reaction; PCR
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
สายพันธุ์ของเชื้อ Orientia tsutsugamushi โรคสครับไทฟัส ไรอ่อน ตับ/ม้าม PCR
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวอรทัย ทิมพงษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download