ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000092
ชื่อโครงการ (ไทย)
ความเหมาะสมของคุณภาพอากาศแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
(Appropriate of indoor air quality of outpatient department in lower north of Thailand)
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เป็นพื้นที่ด่านแรกที่ผู้มารับบริการมานั่งรอรับการคัดกรอง รอรับ การตรวจวินิจฉัยอาการหรือโรคจากแพทย์เพื่อทําการรักษาต่อไป ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาใช้บริการเป็นหลักร้อยถึงพัน จึงพบปัญหาอากาศร้อนอบอ้าว อึดอัด กลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ดังนั้นหากพื้นที่นี้มีการจัดระบบระบายอากาศไม่เหมาะสม อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคของผู้ป่วยสู่ผู้อื่นที่มารอรับบริการให้ห้องนั้น จึงทําการศึกษาครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณก๊าซคุณภาพอากาศในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และเปรียบเทียบ
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาชนิด ปริมาณก๊าซคุณภาพอากาศในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
คุณภาพอากาศในอาคาร, (Indoor air quality) ,แผนกผู้ป่วยนอก, (OPD), ระบบปรับอากาศ, (air condition), โรงพยาบาล, (Hospital),คุณภาพอากาศในอาคารล (Indoor air quality),แผนกผู้ป่วยนอก (OPD),ระบบปรับอากาศ, (air condition),โรงพยาบาล ,(Hospital)
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายกอบโชค วุฒิโชติวณิชย์กิจ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download