ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000909
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ ปี 2553
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Evaluation on Public Health Emergency responsibility among the Local governance Administration, in office of Disease Provention and Control I , 2010
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในองค์กรส่วนท้องถิ่นระดับท้องถิ่น (L-SRRT) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับท้องถิ่น (L-SRRT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล
ปีที่สำเร็จ
2553
คำค้น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิไลลักษณ์ หฤหรรษพงษ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download