ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000906
ชื่อโครงการ (ไทย)
สุขภาพพระสงค์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมดดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
HEALTHY OF BUDDHIST MONK : THE PATTERN OF HOLISTIC HEALTH SELF CARE BY COMMUNITY PARTICIPATION IN THE AREA OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 2, SARABURI PROVINCE
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการดูแลสุขภาพองค์รวมของพระสงฆ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
ปีที่สำเร็จ
2554
คำค้น
สุขภาพพระสงฆ์, โรคเรื้อรัง, การดูแลสุขภาพองค์รวม, การมีส่วนร่วมของชุมชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายเดชา บัวเทศ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download