ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000905
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Enhancement of Community Health Development Council Of Population for Disease Survillance Prevention and Control
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 2. เพื่อศึกษาบทบาทของภาคประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนที่พึ่งประสงค์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน 3. เพื่อศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึ่งประสงค์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน
ปีที่สำเร็จ
2554
คำค้น
สภาพัฒนาสุขภาพชุมชนภาคประชาชน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- วิจักษณา หุตานนท์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download