ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000904
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสกับอนุภาคนาโน และมาตรการความปลอดภัย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Study of the Health Status of The Exposed Workers to Nanomaterials And Safety Regulation
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
EN-OCC
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานะสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อนุภาคนาโน
ปีที่สำเร็จ
2554
คำค้น
สถานะสุขภาพ, Health Status, นาโนเทคโนโลยีและวัสดุศาสตร์, Nanotechnology and Nanomaterial Industy, มาตรการความปลอดภัย, Safety Regulation
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นลินี ศรีพวง (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download