ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000903
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Model Development of Surveillance for Early Detection of Zoonotic Emerging Infectious Diseases in Human and Wildlife: Burden of Influenza.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อค้นหาโรคอุบัติใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน ในคนและในสัตว์ป่า : ขนาดปัญหาไข้หวัดใหญ่
ปีที่สำเร็จ
2554
คำค้น
โรคอุบัติใหม่. สัตว์ป่า, ไข้หวัดใหญ่
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายธีรยุทธ์ คงทองสังข์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download