ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000902
ชื่อโครงการ (ไทย)
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลอุบุติการณ์การตายจากโรคมะเร็งในกลุ่มประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการศึกษาฐานประชากรเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระยะยาว ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Health situation analysis of age-standardized mortalities of cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province Thailand 2010
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักระบาดวิทยา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อทราบอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประเภทต่างๆ ตามการกระจายของกลุ่มอายุในประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 (to determine age-standardized mortality rate cancer in Phanom Phrai and Nong Hi district, Roi Et province, 2010) 2. เพื่อเปรียบเทียนอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประเภทต่างๆ ในประชากรอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2553 กับอัตราการเสียชีวิตของประเทศไทยและโลก ปี 2551 (to compare age-standardized mortality rate cancer in Phanom
ปีที่สำเร็จ
2553
คำค้น
มะเร็ง, อัตราการเสียชีวิต, อัตราการเสียชีวิตตามการกระจายของกลุ่มประชากร, ประเทศไทย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download