ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000894
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีหนูเป็นรังโรคเพื่อการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Infection rate of zoonotic diseases in rats for surveillance system at the borderline areas and point of entries
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูที่ดักได้ ศึกษาสายพันธุ์ของหนู และชนิดพาหะนำโรคที่เก็บได้บนตัวหนูซึ่งดักได้ในพื้นที่ชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศโดยการวางกรงดักหนูในพื้นที่ดำเนินการรวม 11 จังหวัด
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คนในหนูที่ดักได้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ 2. เพื่อศึกษาสายพันธุ์ของหนู สัตว์รังโรคชนิดอื่นรวมทั้งศึกษาชนิดของพาหะนำโรคที่เก็บได้บนตัวหนูและสัตว์รังโรคอื่นที่ดักได้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและช่องทางเข้าออกประเทศ
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
การติดเชื้อโรคสัตว์สู่คน,หนู,รังโรค,พื้นที่เฝ้าระวัง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- อัญชนา ประศาสน์วิทย์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download