ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000891
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษาผลเบื้องต้นของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืช ต่อยุงลายบ้านและยุงลายสวน
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Preliminary Study of Attractive Toxic Sugar Baits Mixed with Herbal Plant Extract against Aedes aegypti and Aedes albopcitus
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาฤทธิ์ของเหยื่อน้ำหวานพิษผสมสารสกัดจากพืชในการฆ่ายุงลายบ้านและยุงลายสวนตัวเต็มวัย
ปีที่สำเร็จ
2561
คำค้น
หนอนตายหยาก น้อยหน่า ลูกเนียง ยาสูบ ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน เหยื่อน้ำหวาน
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายคณพศ ทองขาว (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download