ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000090
ชื่อโครงการ (ไทย)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Factors related to Treatment default and Failure of MDR-TB Patient in the Area of the Office of Disease Prevention and Control Region 7th Ubon Ratchathani.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วย MDR-TB ในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนานและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และทำการศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการให้บริการทั้งในระดับโรงพยาบาลและในชุมชน รวมถึงปัญหาในมิติสังคมของผู้ป่วยเชื้อดื้อยาหลายขนาน พื้นที่ศึกษาใน 7 จังหวัดที่อยู่ในความดูแลของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการขาดยาและการรักษาล้มเหลว ในผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนาน 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคจากการให้บริการทั้งในระดับโรงพยาบาลและในชุมชน รวมถึงปัญหาในมิติสังคมของผู้ป่วยเชื้อดื้อยาหลายขนาน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานีแบบมีส่วนร่วม
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
การขาดยา,การรักษาล้มเหลว,วัณโรคเชื้อดื้อยา
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวอรทัย ศรีทองธรรม (หัวหน้าโครงการ) tutuubonorathai@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download