ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000889
ชื่อโครงการ (ไทย)
การวิจัยระยะที่ II/III แบบเปิดฉลาก ในพหุสถาบัน เพื่อประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย ความทนต่อยา และเภสัชจลนศาสตร์ ของยาโซฟอสบูเวียร์ เมื่อใช้ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง (ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Open label phase II/III, multicenter, trial to assess the efficacy, safety, tolerance, and pharmacokinetics of sofosbuvir plus ravidasvir in HCV (+/- HIV) chronically infected adults with no or compensated cirrhosis in Thailand and Malaysia
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก - เพื่อประเมินประสิทธิผลของการรักษาด้วยยาโซฟอสบูเวียร์ (Sofosbuvir) ร่วมกับยาราวิดาสเวียร์ (Ravidasvir) (SOF-RDV) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ในอาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง แต่ยังไม่เกิดภาวะตับแข็ง (Metavir F0 to F3) และการรักษาด้วยยา SOF-RDV เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ในอาสาสมัครที่เกิดภาวะตับแข็งระยะแรก (Metavir F4 and CTP class A) ที่ 12 สัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วยยาที่ใช้ในการวิจัย วัตถุประสงค์รอง - เพื่อประเมินประสิทธิผลในการรักษาด้วยยา SOF-RDV เป็นเวล
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
ไวรัสตับอักเสบ ซี, ยาต้านไวรัส, การศึกษายาทางคลินิก, ประสิทธิผล, ความปลอดภัย, เภสัชจลนศาสตร์
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข (หัวหน้าโครงการ) sombat.than@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download