ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000887
ชื่อโครงการ (ไทย)
การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Initialing Participatory Research Model for Tracing Household Close Contacts of Leprosy Cases in Lower South Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการติดตามผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน ภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทย
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
การสร้างรูปแบบการติดตามผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน, โรคเรื้อน, ประเทศไทย
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download