ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000882
ชื่อโครงการ (ไทย)
การศึกษารูปแบบการให้บริการสนับสนุนการกินยาต้านไวรัส อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The study of Service Model for ARV Drug Adherence of HIV/AIDS People
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
SALTS
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษารูปแบบในการให้บริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ที่ส่งเสริมการกินยาอย่าง ต่อเนื่อง ในผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในคลินิกบริการของโรงพยาบาล ในพื้นที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี (2)เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการให้บริการ ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกบริการของโรงพยาบาล ในพื้นที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
ต้านไวรัส,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางศุภศรัย สง่าวงศ์ (หัวหน้าโครงการ) supasai.sa@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download