ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000089
ชื่อโครงการ (ไทย)
การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อพัฒนาบริการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
A Needs Assessment for the Coronary Vascular Disease Risk Assessment Tools.
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ
การศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยการสำรวจความต้องการจำเป็นต่อการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ของบุคลากรสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 จังหวัด ซึ่งได้ประชากรตัวอย่างจากการสุ่มแบบ multi-stage cluster random sampling
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1. ทราบสถานการณ์การใช้แบบประเมิน CVD Risk ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 2. ประเมินความต้องการจำเป็นของการใช้แบบประเมิน CVD Risk ของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
-
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา (หัวหน้าโครงการ) noi33099@gmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download