ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000880
ชื่อโครงการ (ไทย)
ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง ๑๕ ปีหลังจากเริ่มการกำจัดโรคในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Lymphatic Filariasis transmission status 15 years after implementing LF Elimination programme in Thailand
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินภาวะแพร่โรคเท้าช้างทั้งประเทศ หลังจากเริ่มการดำเนินการกำจัดโรคเท้าช้าง มาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี เพื่อยืนยันความยั่งยืนในการตัดการแพร่เชื้อ ถ้าอัตราการแพร่โรคลดลงถึงระดับตามเกณฑ์กำหนดขององค์การอนามัยโลก
ปีที่สำเร็จ
2560
คำค้น
ภาวะแพร่โรคเท้าช้าง, การกำจัดโรคเท้าช้าง
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นางสาวศันสนีย์ โรจนพนัส (หัวหน้าโครงการ) srojanapanus@yahoo.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download