ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000088
ชื่อโครงการ (ไทย)
พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Development of risk communication and health hazards at Chong Jom is the trade market the frontier Thailand - Cambodia in Surin province
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
การวิจัยพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ และวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการประยุกต์ทดสอบแนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทในตลาดช่องจอม สภาพปัญหา และการสื่อสารที่ใช้ผู้นำทางความคิด เพื่อการพัฒนารูปแบบการใช้สื่อแบบมีส่วนร่วมของผู้นำทางความคิดเป็นช่องทางการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพ โดยการดำเนินงานมี 4 ระยะ
ประเภทกลุ่มโรค
SYSTEM
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อศึกษา การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่ใช้ผู้นำทางความคิด เป็นช่องทางการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหา และการสื่อสารที่ใช้ผู้นำทางความคิด เป็นช่องทางการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ตลาดค้าขายช่องจอม ชายแดน ไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการใช้สื่อแบบมีส่วนร่วมของผู้นำทางความคิดเป็นช่องทางการสื่อสารด้านโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาศักยภาพทีมผู้นำทางความคิดใน
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
ชายแดน, ไทย-กัมพูชา,สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายนิยม ไกรปุย (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download