ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000867
ชื่อโครงการ (ไทย)
สำรวจความเบี่ยงเบนทางเพศของกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2552
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
Sexual preference study of Thai young men in academies Chonburi Province, 2009
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
AIDS
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรม ชายชอบชายของนักเรียน/นักศึกษา ชายไทยในสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
เบี่ยงเบนทางเพศ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายผาสุข ญาณสมบัติ (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download