ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000863
ชื่อโครงการ (ไทย)
สถานการณ์ปัญหาและสาเหตุการจมน้ำของกลุ่มเด็กอายุ 0-14 ปี จังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ของภาวะเด็กจมน้ํา ในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 2) เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเกิดและการกระจายทางวิทยาการระบาดของภาวะเด็กจมน้ํา ในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 3) เพื่อศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ทําใหืเด็กเกิดการจมน้ํา ตลอดจนลักษณะของแหล่งน้ําที่มีเด็กจมน้ํา ในจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2550 4) เพื่อศึกษาถึงบริบทต่าง ๆ ของแหล่งน้ําที่เด็กจมน้ํา ในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2550 จากการสํารวจและศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ํา
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
จมน้ำ, เด็ก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายประดิษฐ์ ทองจุ่น (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download