ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000862
ชื่อโครงการ (ไทย)
ศึกษาศักยภาพของห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุไข้ไม่ทราบสาเหตุในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเพียงพอของบุคลากร เครื่องมือและศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลชุมชนในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปีที่สำเร็จ
-
คำค้น
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ, โรคติดเชื้อ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- สุนันทา มงคลจิตร (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download