ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000087
ชื่อโครงการ (ไทย)
การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในชุมชนแห่งหนึ่งของตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
---
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ
โรคพยาธิใบไม้ตับยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากโรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี และมีการเสียชีวิตจากโรคนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในปัจจุบันพบว่า ความชุกของการเกิดโรคมะเร็งตับหรือส่วนหนึ่งคือมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยยังพบสูงมากในประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารประเภทที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียนปรุงดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ
ประเภทกลุ่มโรค
NATI
ประเภทโครงการ
วิจัยประยุกต์
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับโดยชุมชน ในบริบทของชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปีที่สำเร็จ
2558
คำค้น
พยาธิใบไม้ตับ
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ (หัวหน้าโครงการ) t_prompunjai@hotmail.com
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download