ผลงานวิจัยกรมควบคุมโรค > รายละเอียดโครงการ

รหัสโครงการ
10000855
ชื่อโครงการ (ไทย)
รูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)
The Model of Empowerment Evaluation for the Development Participation Prevention Behavioral of Avian Influenza in Wangkam Local Administration, Kamphaengphet
หน่วยงาน ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ระดับกรม
กรมควบคุมโรค
หน่วยงาน ระดับกอง/สำนัก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดโครงการ
-
ประเภทกลุ่มโรค
CD
ประเภทโครงการ
วิจัยพื้นฐาน
สาขาวิชาการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อวัดรูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจสามารถพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่สำเร็จ
2552
คำค้น
โรคไข้หวัดนก
รายชื่อนักวิจัย

รหัสนักวิจัย นักวิจัย อีเมล์
- นายสำราญ สิริภคมงคล (หัวหน้าโครงการ) -
ช่องทางการเผยแพร่

ช่องทางการเผยแพร่ Urllink
ไม่พบข้อมูลช่องทางการเผยแพร่
ดาวน์โหลดไฟล์ abstract Download
ดาวน์โหลดfull text Download